[Jasenet-l] Kansalaiskeskustelussa ideoitiin yhdistyksille parempia hallintokäytäntöjä/Bättre förvaltningspraxis i föreningarna diskuterades på webben

Riikka Mikkola Riikka.Mikkola at kepa.fi
Wed May 13 13:46:58 EEST 2015


Viestin välitti Riikka Mikkola, Kepasta
På Svenska nedan om
*****
OIKEUSMINISTERIÖ
TIEDOTTAA
12.5.2015

Kansalaiskeskustelussa ideoitiin yhdistyksille parempia hallintokäytäntöjä

Miten yhdistyksen kokouksen asioista tulisi viestiä jäsenille ennen kokousta? Millainen on jäsenen kyselyoikeus? Miten kokouksen puheenjohtaja valitaan? - näihin ja moniin muihin yhdistyksen arjessa eteen tuleviin kysymyksiin ei löydy helposti vastausta yhdistyslaista. Yhtenäisen, selkeän ja käytännönläheisen Hyvä hallintotapa -suosituksen kirjaaminen ja viestiminen koko yhdistyskentälle on tärkeää yhdistysten toiminnan ja kansalaisyhteiskunnan kannalta.

Oikeusministeriö järjesti kansalaisjärjestöjen kanssa keväällä 2015 verkkokeskustelun yhdistysten hyvästä hallintotavasta. Keskustelu käytiin oikeusministeriön Otakantaa.fi-verkkopalvelussa. Kuuden keskusteluviikon aikana sivuilla vieraili yhteensä 753 kävijää.

Keskustelusta laadittu yhteenveto on nyt luettavissa julkaisuna. Sen perusteella yhdistyksen ja sen jäsenten osallistumista yhdistysten toimintaan voidaan merkittävästi helpottaa selkeällä ohjeistuksella.

Yhtenäisen, selkeän ja käytännönläheisen Hyvä hallintotapa -suosituksen kokoaminen ja levittäminen koko yhdistyskentälle on tärkeää yhdistysten toiminnan ja kansalaisyhteiskunnan kannalta.  Selkeä ohjeistus helpottaa yhdistystoiminnan arkea, yhtenäistää käytäntöjä ja selventää pelisääntöjä.

Hyvän hallintotavan suositus valmisteilla

Pelisääntöjä aiotaan kirkastaa kansalaisjärjestöjen yhdessä luomalla hyvän hallintotavan suosituksella, joka otetaan laajasti käyttöön järjestökentällä. Verkkokeskustelussa mukana olleet kansalaisjärjestöt valmistelevat suosituksen yhteistyössä oikeusministeriön kanssa.  Kevään verkkokeskustelun tuloksia käytetään suosituksen valmistelussa.

Myöhemmin, kun järjestöjen yhteisen suosituksen käytöstä on saatu riittävästi kokemusta, arvioidaan, onko tarpeen tukea hyvää yhdistyskäytäntöä lainsäädäntöä tehostamalla.

Yhdistykset ovat kansalaisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan kehityksen kannalta tärkeitä toimijoita. Yhdistystoiminnalla on tärkeä rooli mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen, lapsi- ja nuorisotoiminnan, luonnonsuojelun, liikunnan ja kulttuurin harjoittamisessa ja tukemisessa, poliittisessa toiminnassa sekä työsuhteiden ja yritystoiminnan edunvalvonnassa.

Yhdistystoiminnan merkityksen säilyttäminen ja kasvattaminen edellyttää myös tulevaisuudessa kansalaisten aktiivista vapaaehtoista osallistumista. Osallistumisen rajoitteita voidaan poistaa yhdistysten omat tarpeet huomioon ottavilla hyvän hallintotavan  suosituksilla.

Verkkokeskustelun taustaa

Yleisölle avoimessa verkkokeskustelussa 2.3.-12.4.2015 kerättiin käytännön kokemuksia sekä arvioitiin ja pyydettiin ehdotuksia yhdistysten hyvästä hallintotavasta.

Oikeusministeriö valmisteli ja toteutti verkkokeskustelun yhdessä Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE), SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n (VALO), Suomen Nuorisoyhteistyö- Allianssi ry:n, Luonto-Liiton, Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n ja Kepa ry:n kanssa.


Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö, puh. 02951 50220, etunimi.sukunimi at om.fi<mailto:etunimi.sukunimi at om.fi>

tutkija Markus Tervonen, oikeusministeriö, puh. 02951 50558, etunimi.sukunimi at om.fi<mailto:etunimi.sukunimi at om.fi>

järjestöpäällikkö, lakimies Anneli Pahta, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, etunimi.sukunimi at soste.fi<mailto:etunimi.sukunimi at soste.fi>

palvelupäällikkö Rainer Anttila, Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry, etunimi.sukunimi at valo.fi<mailto:etunimi.sukunimi at valo.fi>

johtaja Ville Savilampi, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry, etunimi.sukunimi at alli.fi<mailto:etunimi.sukunimi at alli.fi>

pääsihteeri Pia Tornikoski, Vastuullinen Lahjoittaminen VALA ry, paasihteeri at vala.fi<mailto:paasihteeri at vala.fi>

toiminnanjohtaja Leo Stranius, Luontoliitto, etunimi.sukunimi at luontoliitto.fi<mailto:etunimi.sukunimi at luontoliitto.fi>

toiminnanjohtaja Timo Lappalainen, Kepa ry, etunimi.sukunimi at kepa.fi<mailto:etunimi.sukunimi at kepa.fi>


Selvitys hyvistä yhdistyskäytännöistä - Yhteenveto kevään 2015 verkkokeskustelusta
http://oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1431068525224.html

****

JUSTITIEMINISTERIET
INFORMERAR
12.5.2015

Bättre förvaltningspraxis i föreningarna diskuterades på webben

På vilket sätt borde föreningsmedlemmarna informeras om ärenden som kommer att behandlas vid föreningsmötet? Vad innefattar medlemmarnas frågerätt? Hur väljer man ordförande för föreningsmötet? - Det kan vara svårt att hitta svar på dessa och många andra frågor som gäller föreningarnas praktiska arbete i föreningslagen. Både med tanke på föreningarnas verksamhet och det civila samhället finns det behov av en enhetlig, tydlig och praktisk rekommendation om god förvaltningssed för hela föreningsfältet.

Våren 2015 arrangerade justitieministeriet tillsammans med vissa frivilligorganisationer en nätdiskussion om god förvaltningssed i föreningar. Nätdiskussionen ordnades på justitieministeriets webbtjänst Dinasikt.fi. Totalt 753 personer besökte projektsidorna under de sex veckor som diskussionen pågick.

Av diskussionen har nu publicerats ett sammandrag. Enligt sammandraget skulle föreningsverksamheten och föreningsmedlemmarnas möjligheter att delta i verksamheten kunna underlättas betydligt genom tydliga anvisningar.

Både med tanke på föreningarnas verksamhet och det civila samhället finns det behov av en enhetlig, tydlig och praktisk rekommendation om god förvaltningssed för hela föreningsfältet. Genom tydliga anvisningar skulle man kunna underlätta föreningarnas vardag, skapa en enhetligare praxis och klargöra spelreglerna.

Rekommendation om god förvaltningssed under arbete

För att klargöra spelreglerna håller frivilligorganisationerna på att skapa en rekommendation om god förvaltningssed för hela föreningsfältet. Rekommendationen utarbetas som ett samarbete mellan justitieministeriet och de frivilligorganisationer som var med och arrangerade nätdiskussionen. De idéer som lagts fram under nätdiskussionen kommer att utnyttjas vid beredningen av rekommendationen.

Behovet av att revidera lagstiftningen för att stödja en god föreningspraxis kommer att bedömas senare, när man har fått tillräcklig erfarenhet av hur den gemensamma rekommendationen används.

Föreningarna är viktiga aktörer med tanke på medborgarnas välbefinnande och utvecklingen i samhället. Föreningsverksamhet har en viktig roll bl.a. när det gäller att utöva och stödja social service och hälsotjänster, barn- och ungdomsverksamhet, naturskydd, idrott och kultur samt i politisk verksamhet och intressebevakning i fråga om anställningsförhållanden och företagsverksamhet.

För att kunna bevara och stärka föreningsverksamhetens betydelse krävs det att medborgarna även i framtiden aktivt och frivilligt deltar i denna verksamhet. Genom att utarbeta en rekommendation om god förvaltningssed som beaktar föreningarnas egna behov är det möjligt att undanröja onödiga hinder för deltagande.

Bakgrund till nätdiskussionen

Syftet med den öppna nätdiskussionen som pågick 2.3-12.4.2015 var att samla information om praktiska erfarenheter samt att ta ställning till och be om olika förslag till god förvaltningssed i föreningarna.

Justitieministeriet beredde och arrangerade nätdiskussionen tillsammans med Delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE), Finlands social och hälsa rf (SOSTE), Finlands Idrott rf (VALO), Finlands Ungdomssamarbete - Allians rf, Luonto-Liitto, Ansvarsfullt Donerande rf (VaLa) och Kepa rf.


Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, justitieministeriet, tfn 02951 50220, fornamn.efternamn at om.fi<mailto:fornamn.efternamn at om.fi>

forskare Markus Tervonen, justitieministeriet, tfn 02951 50558, fornamn.efternamn at om.fi<mailto:fornamn.efternamn at om.fi>

organisationschef, jurist Anneli Pahta, SOSTE Finlands social och hälsa rf, fornamn.efternamn at soste.fi<mailto:fornamn.efternamn at soste.fi>

servicechef Rainer Anttila, Valo Finlands Idrott rf, rainer.anttila at valo.fi<mailto:rainer.anttila at valo.fi>, fornamn.efternamn at valo.fi<mailto:fornamn.efternamn at valo.fi>

direktör Ville Savilampi, Finlands Ungdomssamarbete - Allians rf, fornamn.efternamn at alli.fi<mailto:fornamn.efternamn at alli.fi>

generalsekreterare Pia Tornikoski, Ansvarsfullt Donerande rf, paasihteeri at vala.fi<mailto:paasihteeri at vala.fi>

verksamhetsledare Leo Stranius, Luontoliitto, fornamn.efternamn at luontoliitto.fi<mailto:fornamn.efternamn at luontoliitto.fi>

verksamhetsledare Timo Lappalainen, Kepa rf, fornamn.efternamn at kepa.fi<mailto:fornamn.efternamn at kepa.fi>


Utredning om god föreningspraxis - Sammandrag av nätdiskussionen våren 2015
http://oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1431068525224.html-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/jasenet-l/attachments/20150513/e6efa8d4/attachment-0001.htm>


More information about the Jasenet-l mailing list