<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <br>
    <div class="moz-forward-container">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
      <div class="moz-forward-container"><b>KUTSU KULTTUURITYÖRYHMÄÄN</b><br>
        <p>Kepan hallitus päätti jäsenjärjestöjen esityksen pohjalta
          kokouksessaan kesäkuussa, että Kepaan perustetaan
          kulttuurityöryhmä. Työryhmän kokoonkutsujaksi nimettiin Leif
          Packalen (Maailman sarjakuvat). Hallitukselle tehdyn esityksen
          tarkoituksena oli nostaa kulttuuri näkyvämpään rooliin Kepan
          uudessa ohjelmassa 2016-2018 (viestin lopussa lainauksia
          viimeisestä esityksestä Kepan hallitukselle). </p>
        <p>Työryhmän tarkoitus on eri tavoin edesauttaa kulttuurin ja
          taiteen asemaa kehitysyhteistyössä ja globaaliin
          oikeudenmukaisuuteen tähtäävissä hankkeissa. Ryhmällä ei ole
          omaa budjettia, mutta se voi käyttää Kepan kokoustiloja yms.
          fasiliteetteja. </p>
        <p>UM-rahoitus kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle on nyt
          leikkauslinjalla. Se voi ja sen tulee avata näkemään uusia
          kiinnostavia työmenetelmiä ja mahdollisuuksia järjestöjen
          yhteistyöhön. Rahahan ei ole maailmasta loppunut ja meidän on
          luovasti kehitettävä ideoita ja menetelmiä, joilla voimme
          hankkia resursseja tarkoituksiimme. Oleellista on myös
          uudistunut Post 2015 -ajattelu, yli rajojen kurkottava
          monitahoinen ja -tasoinen globaali yhteistyö ja kokemusten
          vaihto.</p>
        <p><img alt="" src="cid:part1.00060307.06030809@kolumbus.fi"
            height="260" width="650"><br>
          <br>
        </p>
        <p><b>AVOIN KUTSU KEPAN KULTTUURITYÖRYHMÄN ENSIMMÄISEEN
            KOKOUKSEEN </b></p>
        <p>Aika: Maanantaina 31.8.2015, klo 17.00</p>
        <p>Paikka: Kepan toimisto, kokoushuone Vallila (5 krs)
          Elimäenkatu 25 - 27, 00510 Helsinki</p>
        <p>Kokouksen asialista:</p>
        <p>1. Keskustelu uuden työryhmän tavoitteista ja
          järjestäytymisestä</p>
        <p>2. Yhteistyö Taiteen edistämiskeskuksen kehitysyhteistyön
          läänintaiteilija Anna Jussilaisen kanssa </p>
        <p><a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext"
            href="http://www.taike.fi/fi/web/uusimaa/anna-jussilainen">http://www.taike.fi/fi/web/uusimaa/anna-jussilainen</a>
        </p>
        <p><a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext"
            href="http://www.taiteenkehitysyhteistyo.taikeita.info/">http://www.taiteenkehitysyhteistyo.taikeita.info/</a>
        </p>
        <p><a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext"
            href="https://www.facebook.com/taiteenkehitysyhteistyo">https://www.facebook.com/taiteenkehitysyhteistyo</a>
        </p>
        <p>3. Ideoidaan toimintaa ja syksyn/talven aikataulu</p>
        <p>4. Yhteydenpitojärjestelyt, sähköpostilista?</p>
        <p>5. Muut asiat (saa ehdottaa)</p>
        <p><br>
          <br>
        </p>
        <p>Ilmoittautuminen Leif Packalenille <b>viimeistään 25.8</b>.
          (tarjoilun mitoittamiseksi): </p>
        <p>sähköposti: <a moz-do-not-send="true"
            class="moz-txt-link-abbreviated"
            href="mailto:leif.packalen@kolumbus.fi">leif.packalen@kolumbus.fi</a>
        </p>
        <p>puh. 040 5318235</p>
        <p><b><br>
            LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! </b></p>
        <p><br>
          Aurinkoisin terveisin, </p>
        <p>Viveca Hedengren, Leif Packalén, Anna Jussilainen </p>
        <p><br>
          <br>
        </p>
        <p>*******************************</p>
        <p>Lainaus Kepalle annetusta kulttuuriesityksestä: </p>
        <p>Kulttuurin tekeminen näkyväksi ja läpileikkaavaksi
          kehitysyhteistyössä.</p>
        <p><br>
          "Asia on erityisen ajankohtainen juuri nyt, Post 2015
          -tavoitteiden pian astuessa voimaan. Niissä keskeisenä
          ajatuksena on kehityksen universaalisuus ja moniäänisyys. Se
          tarkoittaa kulttuurien välisen vuorovaikutuksen lisääntymistä
          ja sitä kautta oman kulttuurin ja identiteetin merkityksen
          korostumista. Kulttuuri on kehys, jossa kaikki muu tapahtuu.
          Sen huomiotta jättäminen johtaa väistämättä pinnallisuuteen ja
          heikkoon vaikuttavuuteen. </p>
        <p>Taide- ja kulttuuri-sanoja käytetään usein toistensa
          synonyymeinä. Kulttuuri viittaa kuitenkin laajempaan
          viitekehykseen (toimintatapoihin, arvoihin, asenteisiin),
          jonka osa ja kiteymä taide on. Myös ”kehitys” on kulttuurin
          muoto, jonka ytimessä ovat länsimaisen kulttuurin arvot ja
          toimintatavat ja jolla on sekä positiivisia että negatiivisia
          vaikutuksia. Keskittyminen taloudelliseen kehitykseen on
          tuottanut myös väkivaltaa ja juurettomuutta ei pelkkää
          rauhanomaista siirtymistä rikkaampaan, turvallisempaan,
          terveellisempään ja onnellisempaan maailmaan. Tavoitteena
          tulisikin olla holistinen kehitys, joka tarkoittaa myös
          länsimaisten arvojen ja kulttuurin muuttamista. </p>
        <p>Jos kehitys nähdään pyrkimyksenä kohti ihmispotentiaalin
          täyttä toteutumista yhdistyen ekologiseen vastuullisuuteen, on
          ilmiselvää, että kulttuurisilla ilmaisuilla (taiteella) on
          keskeinen rooli kehityksessä. </p>
        <p>Kulttuuri on usein nähty myös kehityksen esteenä tai keinona
          levittää sitä nopeammin. Hyvää tarkoittavissa
          kehitysprojekteissa on usein menty metsään sen vuoksi, että
          kulttuuri on jätetty huomioimatta. Syynä on se, että ihmisen
          toiminnan muuttaminen vaatii sitä, että asia koskettaa. Tämä
          taas vaatii omakohtaista kokemusta ja oivaltamista, siksi
          taiteen menetelmät ovat niin toimivia. Kulttuuri ja
          erityisesti taide ei kuitenkaan ole vain mitä on vaan myös
          mitä voisi olla. </p>
        <p>Mahdollisuus kuvitella toisenlainen yhteiskunta on
          tulevaisuuden perusta. Eri taidemuodot voivat myös toimia
          sosiaalisen kehityksen välineenä tukien sosiaalisesti
          hyväksyttyjä käyttäytymisen muotoja liittyen terveyteen,
          lukutaitoon, äitiysterveyteen tai vaikka kaupunkiviljelyyn.
          Globaalikasvatuksessa tämä on alettu ymmärtää ja alalla on
          paljon uusia menetelmiä. Kehitysyhteistyössä on sama tarve. </p>
        <p>Kulttuuri ja taide eivät kuitenkaan ole vain välineitä muiden
          kehitystavoitteiden saavuttamiseen, vaan tavoite itsessään.
          Myös ihmisoikeusjulistuksen mukaan ihmisillä on oikeus
          taiteeseen. Kehityksen tavoitteena tulisi olla rikastuttava ja
          tyydyttävä elämä, jonka osa taide ja luovuus monella tapaa on.
        </p>
        <p>Positiivisen sosiaalisen muutoksen lähde ei ole vain talous
          tai politiikka, vaan luovuus ja mielikuvitus, joita taide voi
          tukea. Samalla voivat lisääntyä yhteistyötaidot ja
          erilaisuuden hyväksyminen. </p>
        <p>Taide ei ole vain itse- ja yhteisöllisen ilmaisun keino,
          voimaantumisen väline ja luovuus- ja kriittisyysharjoitus,
          vaan sillä on myös monia käytännön ulottuvuuksia köyhyyden
          vähentämisessä, sukupuolten välisissä suhteissa
          paikallistaloudessa ja muilla kentillä".</p>
        <p><br>
          <br>
        </p>
        <p><br>
          <br>
        </p>
        <title></title>
        <meta name="generator" content="LibreOffice 4.2.8.2 (Linux)">
        <style type="text/css">
        <!--
                @page { margin: 2cm }
                p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120% }
        -->
        </style>
        <title></title>
        <meta name="generator" content="LibreOffice 4.2.8.2 (Linux)">
        <style type="text/css">
        <!--
                @page { margin: 2cm }
                pre.cjk { font-family: "Droid Sans Fallback", monospace }
                p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120% }
        -->
        </style> <br>
      </div>
      <br>
      <br>
    </div>
    <br>
  </body>
</html>